Avukat Themis adlı kullanıcın profili

74
Puanlar

Sorular
5

Cevaplar
14

 • Hepsinin hükmü açıklanır. 5 yıl denetimli sürede herhangi bir kasıtlı suç işlemeyiniz. Alkollü araç dahi sürmemeye özen gösteriniz..

  • 17 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 oylar
  • 18 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 oylar
 • Boşanma nedeninizi ispat etmeniz gerekir. İspat edebildiğiniz takdirde boşanma kararının beraberinde tazminat talebiniz de kabul edilebilir.

  Sizin ekonomik durumunuza göre size ve çocuklara nafaka bağlanacaktır.

  Çocuklarınızın yaşları küçük olduğu için velayetinin size verilmesinin doğru olduğunu düşünüyoruz.

  Nafaka  tarafların sosyal ve ekonomik durumuna göre her davaya özgü belirlenir. Burada sizin ekonomik durumunuz önemi olduğu gibi nafaka sorumlusunun ekonomik durumu da ödemlidir.

  • 19 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 oylar
 • Kişinin yaptığı eylem suçtur. Sizin yaptığınız eylemde suçtur. İftira atmak suçsa küfür etmekte suçtur.
  Özel bir haksız tahrik hali düzenlemiş kanun koyucu. “TCK 129” da bu düzenleme yer almaktadır. Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir. Yani kişi tespit edilirse sizin hakkınızda suç duyurusunda bulunacaktır. Bu durumda Hakim yukardaki fıkrada değindiğimiz üzere indirim uygulayabileceğini gibi hiçbir ceza da vermeyebilir. Kişi tespit edilemezse otomatikman hakaret konusunda size dava açmayacak çünkü kendi alacağı cezadan korkacaktır.

  • 8 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 oylar
 • Sözlük anlamı itibariyle “durumundan ya da bir şeyden yakınan, yakınıcı.” demektir. Diğer bir ifade ile şikayetçi demektir. Müşteki sanık terimi genellikle hukuki terim anlamı ile kullanılır. Kişinin müşteki sanık olabilmesi için mağdur olması gerekir. Hem kendisi sanık hem de şikayetçi ise bu durumda Müşteki Şüpheli denilmektedir.
  • 5 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 oylar
 • Kişinin suç işlediğini bildirmediğiniz taktirde yetkili merciilere haber vermezseniz TCK anlamda suç işlemiş olursunuz. Bununla birlikte bildirim yükümlülüğünün konusunu oluşturan fiilin mutlaka suç olması gerektiği için, disiplin cezasını gerektiren ya da kabahat niteliğindeki bir fiilin bildirilmemesi bu suçu oluşturmayacaktır. Bu suçta işlenmiş olan suçu aydınlatma değil, önleme düşüncesi ağır basmaktadır. Bu nedenle suçun icra hareketleri bitmiş ve artık yol açtığı neticeleri de sınırlandırma olanağı kalmamış ise, bu durumda TCK m. 278’den ileri gelen bir bildirim yükümlülüğünden söz edilemez. Başka bir anlatımla TCK m. 278’e dayanan bildirim yükümlülüğü, suçun fiilen sona erdiği andan itibaren ortadan kalkar. Bu yüzden TCK m. 278’in gerekçesinde yer verilen “icrası tamamlanmış olan bir hırsızlık sonucunda elde edilmiş olan malların bir depoda saklandığının bilinmesine rağmen, durumdan yetkili makamların haberdar edilmemesi, bu suçu oluşturacaktır” yönündeki açıklamalar kanun metnine uygun düşmemektedir. Çünkü burada suç işlenmiş ve artık ortaya çıkan neticeleri de sınırlandırma olanağı kalmamıştır. Yani suç tamamen ortadaya çıkmışsa neticeleri de sınırlandırma olanağı kalmamışsa bildirim yükümlülüğü kalkar.
  • 5 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 oylar
 • Türk Ceza Kanunu 191. maddesinde bu durum hükme alınmıştır.
  (1) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

  (2) Bu suçtan dolayı başlatılan soruşturmada şüpheli hakkında 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesindeki şartlar aranmaksızın, beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir. Cumhuriyet savcısı, bu durumda şüpheliyi, erteleme süresi zarfında kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmadığı veya yasakları ihlal ettiği takdirde kendisi bakımından ortaya çıkabilecek sonuçlar konusunda uyarır.

  (3) Erteleme süresi zarfında şüpheli hakkında asgari bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanır. Bu süre Cumhuriyet savcısının kararı ile üçer aylık sürelerle en fazla bir yıl daha uzatılabilir. Hakkında denetimli serbestlik tedbiri verilen kişi, gerek görülmesi hâlinde denetimli serbestlik süresi içinde tedaviye tabi tutulabilir.

  Hükmen açıklanmasının geri bırakılmasına durum varmadan doğrudan 191/2 gereğince ilk sefer uyuşturucu madde ile yakalanıldığında Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesindeki şartlar aranmaksızın, beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir. Bu süre zarfında uyuşturucu kullanımı nedeniyle tedaviye tabii tutulabilirsiniz.

  • 7 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 oylar
 • Hırsızlık suçu Türk Ceza Kanununun 141. maddesinde düzenlenmiştir.
  “Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.” denilmektedir. Buradaki suç sınırı 1 yıl ile 3 yıl arasında verilmektedir.

  TCK Madde 35 ise Teşebbüsü düzenlemiştir.
  (1) Kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur.
  (2) Suça teşebbüs halinde fail, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığına göre, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine onüç yıldan yirmi yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine dokuz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Diğer hallerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir.
  Görüleceği üzere diğer hallerde 1/4 ile 3/4 üne kadar indirim uygulanabilecektir.
  TCK MADDE 168 ise hırsızlık suçuna ilişkin etkin pişmanlık düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre;
  “Hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflâs, taksirli iflâs (…)(1) suçları tamamlandıktan sonra ve fakat bu nedenle hakkında kovuşturma başlamadan önce, failin, azmettirenin veya yardım edenin bizzat pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı zararı aynen geri verme veya tazmin suretiyle tamamen gidermesi halinde, verilecek cezanın üçte ikisine kadarı indirilir.” denilmiştir.
  – Etkin pişmanlık; hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık ve karşılıksız yararlanma suçlarında cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsî sebep olarak kabul edilmiştir. Sizin durumunda gerek teşebbüs aşamasında kalması gerekse etkin pişmanlık gösterilmesi nedeniyle her iki indirim uygulandığında 2 yıl sınırı altında kalacaktır. HAGB verilebilmesi için kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış bulunması gerekmektedir. 2 yıllık süreyi verilen indirimlerden sonra sağlarsınız ancak daha önce kasıtlı bir suç işlemişseniz bundan yararlanamazsınız.

  • 4 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 oylar
 • Soruldu üzerinde 10 Ocak 2021 Ceza Hukuku.

  T.C. Anayasası 10. maddesinde, “ayrımcılık yasağı”,

  Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesinin 26. maddesinde ise “hukuken ayrımcılığa karşı korunma” düzenlenmiş,

  TCK’nın 3. maddesi ile de, “Kanunun uygulanmasında ayrımcılık” yasaklanmıştır.

  TCK’nın 122. maddesinde, “Ayrımcılık” suçu; “(1) Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle,

  a- Bir kişiye kamuya arzedilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya kiraya verilmesini,

  b- Bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını,

  c- Bir kişinin işe alınmasını,

  d- Bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını, engelleyen kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” şeklinde düzenlenmiştir.

  Bu durumda işe alınmamanız TCK 122 gereğince suçtur. Karakola veya savcılığa giderek suç duyurusunda bulunabilirsiniz.

  • 4 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 oylar
 • Soruldu üzerinde 10 Ocak 2021 Ceza Hukuku.

  Eski sevgilinizin sizi araması cinsel tacize yol açabileceği gibi TCK 123 Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma suçuna da vücut verecektir. Öncelikle sevgiliniz salt şekilde sizi arıyor bunun dışında cinsel yönde bir tavır,söylem içermiyorsa doğrudan TCK 123 gereğince kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunu işlemiş olacaktır. Buna ilişkin olarak hakaret, tehdit,santaj durumları varsa ayrıca bu suçlarda oluşacaktır. Karakola veya savcılığa giderek suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Buna ilişkin olarak konumuza bakabilirsiniz.

  • 8 gösterim
  • 1 cevaplar
  • 0 oylar