GenelYorum yapılmamış

default thumbnail

Adalet, hak, hakkaniyet, nesafet gibi kavramlar hukukun amacını belirlemek, uygulanmasını ideal hale getirmek için kullanılan temel ilkelerdir. Bu ilkelerden nesafet vasıtasıyla, yazılı hukuk kurallarının katılığı dolayısıyla uygulamada yaşanılan problemler giderilmeye ve hukukun düzen işlevi sağlanmaya çalışılmaktadır.

Hukukun toplumsal düzeni sağlama amacı idare hukukunda kamu düzeninin sağlanması olarak yer bulmakta ve bu amaç devlet ve birey açısından son derece büyük ehemmiyet arz etmektedir.

Kanunların üstünlüğünden ziyade hukukun üstünlüğünün benimsendiği hukuk devletinde, devletin tüm organlarının faaliyetlerini amaca uygun hale getiren belli ilkeler ışığında yürütmesi gerekmektedir.

Nesafet ilkesinin idare hukukundaki yansımalarına idare hukukunun dağınık mevzuatı içinde yer alan birçok düzenlemede ve içtihatlarda rastlamak mümkündür. Kişinin hak ve özgürlüklerini dikkate alan idarenin işlem, eylem ve davranışlarında da nesafet ilkesinin izleri görülmektedir.

Hukukun amacı, temel hak ve özgürlükleri korumak, toplumsal yaşamın gereksinimlerine uygun olarak düzeni sağlamak ve adaleti gerçekleştirmektir. Adaleti gerçekleştirme amacı, adaletin gereği olan eşitliği sağlamayı ve böylece kamu güvenini kazanmayı içermektedir . Adaletin gerçekleştirilmesi, dolaylı olarak hakkaniyet ve nesafete uygunluğun gerçekleştirilmesini sağladığından, kavramlar arasında bağlantı bulunmaktadır . Kavram bakımından temelde adalet ve hakkaniyet ile ilişkili olan nesafetin, somut uygulama bakımından eşitlik ve ölçülülük ilkeleriyle ilişkisi bulunmaktadır.

 

Tam Makale : https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/387036

Yorum yapan ilk sen ol.

Bir yorum ekle